REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.TKANINKI.COM

DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego niżej wskazane zwroty będą miały następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Sklepu Internetowego.
b) Sprzedawca– KAMTEX Katarzyna Steinberg z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 65B 43-190 Mikołów, posługujący się nadanym numerem identyfikacji podatkowej
NIP: 954-256-56-19.
c) Strony – Sprzedawca i Kupujący.
d) Zamówienie – oferta skierowana do Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami Regulaminu, dotycząca nabycia
Towaru na zasadach i w formie wskazanej w Regulaminie.
e) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której podstawą jest Zamówienie wraz z załącznikami.
f) Platforma Internetowa – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, działająca pod adresem www.tkaninki.com
g) Dane Osobowe- dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
h) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
i) Godziny Robocze– godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych.
j) Konto – konto założone dla Kupującego za pośrednictwem Platformy Internetowej w wyniku procesu rejestracji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma Internetowa działa pod adresem www.tkaninki.com i jest prowadzona przez Sprzedawcę.
2. Zawartość Platformy Internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami  jest własnością Sprzedawcy. Treści wskazane w zdaniu poprzednim są
chronione przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną
zgodą Sprzedawcy.
3. Korzystanie z Platformy Internetowej możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego lub urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu, za
pośrednictwem przeglądarki internetowej.
4. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru przez Kupującego jest możliwy po dokonaniu rejestracji Konta.
5. Poprzez wypełnienie  formularza rejestracyjnego Kupujący wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień .

III. ZAMÓWIENIA

1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
2. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
3.Czas realizacji zamówienia to 48h od otrzymania płatności.Zamówienia za pobraniem realizowane są do 48h.
4. Po wybraniu Towarów Kupujący umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną na Platformie Internetowej. Przez cały czas
trwania zakupów Kupujący ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
5. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z
instrukcją obsługi zamieszczoną na Platformie Internetowej oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
6. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy.
7. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w
formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia.

 IV. UMOWA I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

1. Zawartość Platformy Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez
Kupującego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
2. Składając Zamówienie Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
3. Umowa zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.
4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zaakceptowaną przez
Sprzedawcę.
5. Własność Towaru przechodzi na Kupującego w chwili zapłaty ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
7. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
8. W przypadku braku uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty stanowiącej cenę Zamówienia i kosztów dostarczenia Towaru w terminie trzech dni
Sprzedawca ma prawo nie zrealizować Zamówienia i odstąpić od Umowy bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji.
9. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedawcy.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
1) wycofania poszczególnych Towarów z Platformy Internetowej,
2) zmiany cen oraz ilości Towarów na Platformie Internetowej,
3) wprowadzania nowych Towarów do Platformy Internetowej,
4) przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronie lub stronach powiązanych z Platformą Internetową.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podane na Platformie Internetowej są wyrażone w PLN (złotych polskich) i są cenami brutto.
2. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru.
3. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) Przelew z gó ry na rachunek bankowy,
b) Płatność za pobraniem.
4. Sprzedawca zastrzega, iż Zamówienia realizowane poza terenem Polski nie mogą być rozliczane w formie płatności za pobraniem.
5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny Zamówienia i kosztów dostarczenia Towaru w terminie do trzech dni kalendarzowych od momentu
otrzymania przez Kupującego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
7. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Kupującego
oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złozżonej przez Kupującego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze
przesyłki od firmy kurierskiej.
8. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
9. Składając Zamówienie za pośrednictwem Platformy Internetowej, Kupujący upowazżnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

VI. DOSTAWA

1. Zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem poczty polskiej i firmy kurierskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość
dostarczenia Towaru przez firmy.
2. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na Platformie Internetowej. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od ceny Towaru i są pokrywane w całości
przez Kupującego.
3. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z firmą
kurierską realizującą dostarczenie Towaru.
4. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie
uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru z danego Zamówienia, chyba, że uzgodniona zostanie dostawa Towarów w
częściach.
5. Przy dostawie Towaru Kupujący ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy
opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem.
6. W przypadku wyboru metody płatności pobraniowej i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący może
zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia
złożenia Zamówienia, Kupujący nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od Umowy odstąpić z przyczyn dotyczących
Kupującego, a także odmówić w przyszłości Kupującemu akceptacji Zamówień z wyborem metody płatności pobraniowej.

VII. REKLAMACJE

1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Kupujący zgłasza poprzez uzupełnienie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego, którego wzór Sprzedawca
udostępnia pod adresem: www.tkaninki.com
2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złozżone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tkaninki.com lub w formie pisemnej,
na adres: F.H.U.PRESTON ul.11 Listopada 3 41-408 Mysłowice.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Kupującego, numer Zamówienia/numer faktury oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru oraz
kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
4. Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające powyzższych dokumentów i/lub danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia Sprzedawcy.
5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są nie później nizż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę kompletnej reklamacji sporządzonej na
warunkach określonych w punkcie
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej, tradycyjnej bądź telefonicznie.
7. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez
Sprzedawcę, w kazżdym innym przypadku koszty z tego tytułu ponosi Kupujący. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem oraz zwrotów towarów niereklamowanych.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Logując się do Platformy Internetowej Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją na Platformie
Internetowej, w celu składania Zamówień , a także zawieraniem i realizacją Umów za pośrednictwem Platformy Internetowej.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
3. Dane Osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w
celu:
a) realizacji Zamówienia
b) zamieszczenia Kupującego w bazie prowadzonej przez Sprzedawcę
c) załozżenia i utrzymania Konta Kupującego.
4. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Powierzone Dane Osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Platforma Internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych
informacji statystycznych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a) braku możliwości dostępu do Platformy Internetowej wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
b) siły wyższej
c) niewłaściwego korzystania z Platformy Internetowej przez Kupującego
d) przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy Internetowej w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Platformy
Internetowej.
2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Kupującego, błędnych danych wskazanych w
formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący.
3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Kupujący, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedawcą, ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić Sprzedawcę
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 6 miesięcy od wydania Towaru Kupującemu.
5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za utratę korzyści jakie Kupujący mógł by odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest stale dostępny na Platformie Internetowej.
2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych
po umieszczeniu na Platformie Internetowej nowego brzmienia Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.W przypadku  braku porozumienia spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w
Katowicach.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Kupujący  składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
7. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: sklep@tkaninki.com
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.